ပညာ့ရိပ်သာ အိမ်ရာဝန်းစီမံကိန်းအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာအခြေအနေများတင်ပြခြင်း (၂၇.၈.၂၀၂၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *